Privacy Verklaring

SensusYoga, gevestigd aan Bloemendaalsestraatweg 81 2082 GC te Santpoort-Zuid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sensusyoga.nl
Bloemendaalsestraatweg 81
2082 GC Santpoort-Zuid
+31641810748

Persoonsgegevens die wij verwerken
SensusYoga verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SensusYoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– informatie over uw gezondheid die u zelf heeft verstrekt omdat dat nodig is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de yogalessen of therapie.
– in individuele therapeutische situatie: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. SensusYoga zal dit alleen doen met duidelijke toestemming van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SensusYoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Ten behoeve van de yogalessen of therapie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– SensusYoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
SensusYoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SensusYoga) tussen zit.

SensusYoga gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: computer is goed beveiligd door Eset internet security

SensusYoga maakt gebruik van een goed afgesloten kast waarin gegevens kunnen worden bewaard die niet per computer zijn aangeleverd maar op papier. Bijvoorbeeld inschrijfformulieren of verslaglegging van therapeutisch proces.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SensusYoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar van persoonsgegevens welke gerelateerd zijn aan de administratie (volgens het reglement van de Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
SensusYoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SensusYoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SensusYoga zal alleen, indien nodig wordt geacht, na overleg en toestemming van de cliƫnt overleg voeren met derden zoals een arts, fysiotherapeut of andere begeleider.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SensusYoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SensusYoga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sensusyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SensusYoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SensusYoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sensusyoga.nl